AsamF,一款集成Fofa、Hunter、Quake、Zoomeye的快捷资产搜集工具

https://github.com/Kento-Sec/AsamF

AsamF是一款集成多个网络资产测绘平台的搜索工具.

每个平台均可以填写多个key,默认使用编号1的key ,使用-k 来进行切换key

使用有什么问题跟需求,可以留言给我。

使用方法:
./AsamF -fofa 'body="网络空间测绘"'
./AsamF -hunter 'apache'
./AsamF -hunter 'apache' -p 100
./AsamF -quake 'apache' -k 3
./AsamF -zoomeye 'apache' -k 2


评论区

评论一下~


20+15=?

暂无评论,要不来一发?

回到顶部