ChatGPT Next

GitHub: https://github.com/xcatliu/chatgpt-next
示例网址: https://chatgpt-next.com

使用 Next.js 构建的 ChatGPT 应用,私有化部署的最佳选择!

特性

  1. 支持私有化部署,通过环境变量配置多组密钥
  2. 支持配置密钥别名,无需暴露 apiKey 就可以分享给朋友
  3. 微信风格的聊天气泡,支持移动 /PC 端,打造最极致的交互体验

备份网址:
https://chatgpt-next-xcatliu.vercel.app
https://chatgpt-next.zeabur.app

已支持 docker 运行

docker run --name chatgpt-next -d -p 3000:3000 -e OPENAI_API_KEY_ALIAS xcatliu/chatgpt-next:latest